Žacléř - plánované nehavarijní zásahy na dole Šverma

Na základě příkazu závodního dolu byly dne 26.1.2000 provedeny dva plánované nehavarijní zásahy (dále jen PNZ) na Dole Jan Šverma v Žacléři. Příkazy k PNZ byly potvrzeny RBZS Ostrava pod. č. 11/1/2000 a 12/1/2000.

Prvním PNZ byl průzkum překopu 5-1 a chodby 1/100 na 1. patře jámy Františka. Průzkum byl zahájen v 8:15 hod. zřízením základny na zhlaví úklonné chodby 4/220. Průzkumná četa profárala uvedená důlní díla až na čelbu chodby 1/100 a konstatovala zachovalý stav obou důlních děl. Během postupu průzkumné čety bylo ověřeno složení ovzduší s koncentrací O2 19,9 %, CH4 0,1 % a CO2 1,0 %. Na čelbě byl odebrán vzorek ovzduší pro laboratorní rozbor, dýchací přístroje nebyly použity. PNZ byl ukončen v 10:10 hod., důlní dílo bylo opět znepřístupněno. Druhým PNZ byl průzkum chodby 2/301 a příprava na její odvodnění. Průzkum byl zahájen zřízením základny na zhlaví šibíku č. 46 v 10:40 hod. Po vstupu do důlního díla došlo v krátké době k poklesu koncentrace O2, průzkumná četa proto použila dýchací přístroje. Ve vzdálenosti cca 60 m od uzavírací hráze v místě, kde dochází ke změně úklonu díla, bylo zjištěno, že chodba je v těchto místech zatopena až ke koruně TH výztuže a dále je neprůchodná. Nejnižší koncentrace O2 během průzkumu činila 14,2 %, nejvyšší zjištěná koncentrace CH4 činila 2,6 % a CO2 1,5 %. Na konci přístupné části důlního díla byl rovněž odebrán vzorek ovzduší pro laboratorní rozbor. Na základě zjištěných skutečností byl průzkum v 11:15 hod. ukončen a důlní dílo bylo opět znepřístupněno.