Abecední seznam nabízených prací a služeb

Báňská záchranná služba

Na základě platných předpisů a uzavřených smluv zajišťujeme báňskou záchrannou službu pro organizace provádějící hornickou činnost.

Kalibrace přístrojů pro měření plynů

Na základě získaných oprávnění provádíme kalibrace měřicích přístrojů (osobních detektorů), dodávaných do ČR firmami Dräger, MSA a Oldham.

Používáme originální kalibrační plyny nebo směsi těchto plynů: Oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxid dusičitý, metan, sirovodík, vodík, kyslík.

Kontroly a sanace opuštěných důlních děl

V právní odpovědnosti naší firmy je v oblasti Východních Čech celkem 92 opuštěných důlních děl. Všechna jsou jedenkrát ročně kontrolována a zjištěné změny jsou řešeny podle ustanovení Vyhlášky 52/1997.

Více informací.

Letecký monitoring pomocí bezpilotního letadla - dronu

Na základě oprávnění k provádění leteckých prací, vydaného Úřadem pro civilní letectví, monitorujeme ze vzduchu pomocí dronu se zavěšenou kamerou rekultivované plochy, produktovody, ústí opuštěných důlních děl a další objekty. Tento specifický obor činnosti nabízí stále více možností využití a fotografie nebo videozáznamy pořízené z ptačí perspektivy jsou praktické a zároveň originální.

Manipulace s těžkými břemeny

Nadzvedávání, posuny a rovnání předmětů do hmotnosti 40 tun v místech, kde nelze použít jeřáb. K tomuto účelu jsme vybaveni pneumatickými zvedacími poduškami a hydraulickými rozpínacími tyčemi.

Měření koncentrací plynů a odběry vzorků ovzduší

Provádíme měření základních plynných složek pracovního prostředí (kyslík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, metan, sirovodík), a to jak na místě, tak odběrem lahvových vzorků pro stanovení vyšších uhlovodíků případně dalších plynů laboratorním rozborem.

Odběry vzorků půdy

Pomocí vibračně vtláčecí soupravy odebíráme do plastových uzavíratelných vzorkovnic půdní vzorky z hloubek 0 - 5 metrů. Předností našeho zařízení v porovnání s klasickými vrtnými soupravami jsou jeho malé rozměry a tedy schopnost odběrů v místech s obtížnou dostupností a hlavně průkaznost vzorku, neboť zemina je natlačena do plastové vzorkovnice, kterou je možno uzavřít a celý metrový vzorek předat k rozboru.

Plnění tlakových lahví

Provádíme plnění tlakových lahví stlačeným vzduchem a kyslíkem pro dýchání. Plněná láhev musí mít platnou tlakovou zkoušku!

Požární prevence

Provádíme kontroly požárních vodovodů, kontroly, periodické zkoušky a plnění hasicích přístrojů. Zajišťujeme tlakové zkoušky RHP.

Práce pod vodní hladinou

Provádíme potápěčské práce, včetně ultratermického řezání pod vodou. Pomocí dálkově ovládané kamery nebo tzv. DROP kamery jsme schopni monitorovat, případně zhotovovat záznam stavu zavodněných potrubí a prostor kam nelze vyslat potápěče.

Podrobnější informace poskytneme zájemcům telefonicky nebo elektronickou poštou.

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Zabýváme se drobnými opravami a nátěry plášťů budov, čištěním zásobníků sypkých hmot apod.

Práce v nedýchatelném ovzduší

Jedná se většinou o činnosti v prostředí s výskytem zdraví ohrožujících plynů, v koncentracích přesahujících hodnoty povolené pro pobyt bez izolačního pracovního dýchacího přístroje. Typickým příkladem jsou vyhnívací nádrže a jímky, kde se vyskytuje oxid uhličitý nebo sirovodík nebo je zde snížená koncentrace kyslíku.

Prohlídky podzemních objektů

Na základě ustanovení Vyhlášky 13/2013 Českého báňského úřadu, kterou se mění Vyhláška č. 49/2008, provádí ZBZS Odolov ověřování bezpečného stavu podzemních objektů. Stav se ověřuje prohlídkami na základě žádosti vlastníka podzemního objektu nebo jím písemně pověřeného provozovatele.

Seznam kontrolovaných podzemních objektů.

Průzkumy podzemních prostor

Průzkum, zpřístupňování a statické zajištění podzemních prostor, jako jsou štoly, kanalizační stoky, propustky, jímky a studny, tvoří logické využití kvalifikace a zkušeností z práce v důlních prostorách. Zhotovujeme projekty zajištění, textové, mapové i fotografické zdokumentování stavu podzemí.

Revize roznětnic a ohmmetrů

Naše zkušebna určená rozhodnutím č. 1036-415/Dr/Vk/1980 ČBÚ provádí pravidelná přezkoušení a případné opravy roznětnic a ohmmetrů. Ceny revizí viz. ceník služeb. Ceny oprav jsou určovány cenou náhradních dílů a náročností opravy.

Trhací práce pomocí hydraulického zařízení DARDA

Zařízení je určeno k rozrušování skalních bloků, betonu, kamenů a podobných materiálů tam, kde není možno použít explozivní metody s klasickými výbušninami, například v blízkosti budov.

Zdravotnická dopravní služba

Tvoří významnou část činnosti ZBZS Odolov. Na základě smluv uzavřených s jednotlivými zdravotními pojišťovnami, provádíme plánované i urgentní převozy pacientů do a ze zdravotnických zařízení.

Podrobné informace o této službě.