Důl Jan Šverma - plánovaný nehavarijní zásah

Ve spolupráci se záchranáři firmy GEMEC-UNION a. s. byl záchranáři ZBZS Odolov dne 29. 8. 2001 na základě požadavku závodního dolu Šverma proveden průzkum důlních děl 13. nadložní sloje v oblasti požářiště nad 1. patrem. Účelem bylo ověření stavu zápary a dále skutečného stavu dále uvedených důlních děl se zaměřením na možnost následného plenění předmětných důlních děl. Pro průzkum byl vypracován příkaz závodního dolu k provedení plánovaného nehavarijního zásahu podle ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 341/1992 Sb. o báňské záchranné službě. Tento příkaz byl potvrzen Revírní báňskou záchrannou stanicí v Ostravě, číslo povolení 121/08/2001. Plánovaný nehavarijní zásah byl rovněž oznámen OBÚ v Trutnově. Vzhledem k nedýchatelnému ovzduší na trase průzkumu byl v souladu se zásahovým řádem průzkum proveden pětičlennou četou záchranářů zajišťovanou na základně další pětičlennou četou.

Plánovaný nehavarijní zásah byl zahájen v 8.30 hod. zřízením základny na překopu č. 10. V 8.41 hod. bylo započato s rozebíráním dřevěného peření před hrází č. 100 a probourávání průlezu ve vstupní hrázi č. 100 na 13/100 již bylo prováděno v nasazených dýchacích přístrojích BG 174. Vlastní průzkum byl zahájen v 9.07 hod. vstupem čety č. 1 do prostoru za hráz č. 100. Složení ovzduší během průzkumu bylo kontinuálně měřeno osobními detektory. Na základě pokynů vedoucího větrání byly na určených místech odebrány lahvové vzorky důlního ovzduší pro základní rozbor. Na rozhodujících místech trasy byla pořizována fotodokumentace.

Průzkumem bylo ověřeno, že ze strany od hráze č. 100 nelze k požářišti proniknout. Přístupná byla pouze důlní díla 13/100 v délce 30 m, 13/120 po odbočku 13/121-5 v délce 70 m, 13/121-7 v délce 150 m a 13/226 v délce cca 220 m. Koncentrace CO byla zjištěna pouze při vstupu do požářiště za hrází č. 100 v hodnotě 3 ppm CO, při dalším průzkumu již koncentrace CO nebyly nikde zjištěny. Koncentrace CH4 nebyly zjištěny nikde.