Skládka Chvaletice - demontáž klapek a sifonů jímacího potrubí

V roce 2001 provedli záchranáři demontáž uzavíracích klapek a sifonů z revizních šachtic sběrného potrubí skládkové vody na skládce komunálního odpadu ve Chvaleticích. Důvodem pro povolání pracovníků báňské záchranné služby byla skutečnost, že se ve sběrném potrubí nachází kromě skládkové vody směs plynných uhlovodíků o vysoké koncentraci (15 - 60% VOL), která při demontáži sifonů může se vzduchem vytvořit výbušnou směs. Sběrné potrubí na chvaletické skládce je plastové, průměru 200 mm a je vyvedeno do 6-ti revizních šachtic zhotovených z kanalizačních skruží průměru 1000 mm. Vývody potrubí jsou v hloubce od 2 do 5 m, cca 1,5 m nade dnem šachtice a jsou zakončeny uzavíracími klapkami. Za uzavírací klapkou jsou sifony, zabraňující unikání skládkového plynu z potrubí. Sifonem je půlkruhový ohyb potrubí, který vytváří vodní zátku, znemožňující úniku skládkových plynů. Při otevřené klapce z něho volně vytéká skládková voda. Cílem práce bylo demontovat sifony včetně uzavírací klapky, aby bylo možno sběrné potrubí vyčistit.

Pracoviště v šachtici bylo před započetím práce a během práce odvětráváno přiváděním stlačeného vzduchu a současně kontinuálně měřena koncentrace škodlivin pomocí přístroje Oldham MX 21. Pro případnou evakuaci pracovníka ze šachtice byl připraven evakuační a záchranný systém RollGliss, zavěšený na trojnožce umístěné nad šachticí. Pracovník v šachtici měl po celou dobu práce v pohotovostní poloze vzduchový dýchací přístroj. Po odvětrání pracoviště a instalaci evakuačního zařízení bylo provedeno zajištění uzavírací klapky proti samovolnému uvolnění pomocí truhlářských svěr, upnutých za upevňovací příruby. Klapka včetně sifonu byla zavěšena na lano, aby ji bylo možno po demontáži vyzvednout ze šachtice. Upevňovací šrouby byly odříznuty pomocí rozbrušovací pily. Poté byly uvolněny zajišťovací svěry a klapka včetně sifonu byla vytažena ze šachtice. Protože v okamžiku uvolnění svěr došlo k úniku většího množství vzduchu s vysokým obsahem metanu a nízkým obsahem kyslíku, použil pracovník v šachtici na nezbytnou dobu dýchací přístroj. Stejný postup byl použit u všech šesti určených šachtic.

Práce proběhla bez mimořádností, podle požadavků objednatele.