Horní Kostelec - likvidace opuštěného důlního díla

Kromě opuštěných důlních děl po těžbě uhlí se v našem kraji vyskytují i díla hornictví rudného, patřící převážně státnímu podniku Diamo. Jedním z nich je i úpadnice v Horním Kostelci. Toto dílo bylo pouze zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a bylo nutno jej uvést do souladu s platnou legislativou.

Definitivní likvidaci provedli na základě smlouvy mezi oběma subjekty záchranáři odolovské stanice v prosinci 2003. Nejprve však bylo nutné provést průzkum úvodní části díla a vyloučit možnou přítomnost osob. Poté byla pod ústím úpadnice zhotovena opěrná zeď z ocelových profilů a železobetonových pažnic. Její okraje byly utěsněny stavební pěnou. Celý prostor nad zdí byl do úrovně okolního terénu vyplněn betonovou směsí, která vytvořila několik metrů silnou zátku.

Akce proběhla bez momořádných událostí a dílo bylo zlikvidováno podle požadavků objednatele.