Průzkum odtokového potrubí

Dne 4. 5. 2006 provedli pracovníci báňské záchranné stanice Odolov průzkum části odtokového potrubí z jezera Chabařovice. Jednalo se o úsek zhotovený protlakem pod železniční tratí u teplárny. Ve zmiňovaném úseku je potrubí tvořeno dvoumetrovými betonovými kanalizačními trubami DN 1200 a přístup k němu je na obou koncích revizními šachticemi průměru 1000 mm. Potrubí leží v hloubce 5- 6 m pod úrovní okolního terénu.

Účelem průzkumu bylo ověřit aktuální stav, zjistit a zdokumentovat případné závady (praskliny, netěsnosti, zborcení). Dále zjistit množství vody a případných nečistot na dně potrubí.

Práce byla zahájena otevřením poklopů na obou revizních šachticích, přirozeným odvětráním, ověřením koncentrace kyslíku (20,9 %), metanu (0,0 %), a oxidu uhličitého (0,1 %) a změřením rychlosti proudění ovzduší v potrubí (0,6 m/s). Díky příznivým výsledkům měření mohl být zahájen vlastní průzkum. Dva pracovníci v ochranných oblecích prolezli nejprve celý úsek od budoucího výtoku (u teplárny) směrem ke vtoku od jezera a provedli fotodokumentaci zjištěného stavu potrubí. Kontrolovány byly spáry mezi jednotlivými trubami, těsnost a neporušenost stěn. Následně byl proveden průzkum v opačném směru s podrobným zdokumentováním výšky hladiny vody v potrubí každé 4 metry. Zkoumaný úsek potrubí byl v dobrém technickém stavu, beton téměř nepoškozený, jednotlivé truby na sebe plynule navazují. Byly patrné pouze drobné netěsnosti ve spárách.Voda v šachtici na vtokové straně potrubí, které prochází pod železniční tratí, dosahovala hloubky 10 cm. Postupně vody přibývalo až na maximálních 60 cm mezi staničením 56 a 60 metrů. Ve zbývajícím 36 metrů dlouhém úseku se výška hladiny snižovala a na dně šachtice na výtokové straně dosahovala 30 cm. Přibližně metr před šachticí na výtokové straně mění potrubí směr pod úhlem cca 45 stupňů doleva a mezi šachticemi není přímá viditelnost.

Nebyly zjištěny žádné vážnější závady, poškození nebo netěsnosti. Potrubím, které bude v budoucnosti odvádět vodu z jezera, protékalo v době průzkumu díky suchému počasí pouze nepatrné množství průsakové vody. Příčinou nahromadění vody ve zkoumaném úseku je závada v úklonu potrubí. Potrubí není vodorovné. Dno šachtice na výtokové straně je o 20 cm níž než dno šachtice na straně vtokové, ale nejnižší bod potrubí, je přibližně ve dvou třetinách vzdálenosti od vtokové strany. V uvedeném místě je potrubí trvale do poloviny profilu zaplněno vodou! Na stěnách potrubí jsou vidět zřetelné stopy vyšší hladiny vody, zřejmě z doby jarního tání. Na dně nebyly nalezeny žádné nečistoty, usazeniny ani jiné překážky.