Průzkum staré studny - Hradištko pod Medníkem

Ve středu 12. března 2008 provedli báňští záchranáři ZBZS Odolov ve spolupráci s pracovníky firmy GEMEC Union Žacléř na základě objednávky výše zmíněné firmy průzkum staré studny na katastru obce Hradištko pod Medníkem. Účelem průzkumu bylo zjistit aktuální stav objektu se zaměřením na celistvost vyzdívky a zjištění případných dalších prostor. Ve zmíněné lokalitě probíhají průzkumné práce, které mají vést k nalezení tzv. Štěchovického pokladu z doby konce 2. světové války. Zkoumaný objekt se nachází v lese nad obcí Hradištko. Jedná se o 24 metrů hlubokou studnu bez vody, jejíž kruhová vyzdívka průměru 120 cm je z betonových skruží ze čtyřdílných segmentů. Vstupní část je do hloubky 80 cm vybetonovaná. Studna byla proti vstupu zajištěna zakrytím dvěma vedle sebe položenými silničními panely.

Jeden z panelů, zakrývající vstup do studny byl odsunut pomocí pneumatických podušek Vetter, přibližně o půl metru do strany. Tím vznikl otvor, nad kterým byla postavena trojnožka s přístrojem RollGliss, a kterým byl spouštěn pracovník provádějící průzkum. K jištění pracovníka byly použity prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Před vstupem a během přítomnosti osob byla ve studni kontinuálně měřena koncentrace kyslíku, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a metanu pomocí měřicího přístroje OrionPlus. Kromě normální koncentrace kyslíku (20,8%) nebyl zjištěn výskyt ostatních měřených plynů. Pracovník byl postupně spouštěn do studny a prováděl fotodokumentaci a měření zjištěného stavu dle požadavků zástupce objednatele, přítomného na místě. Betonové skruže sahaly do hloubky 19,5 m, zbytek studny v délce 5,3 metrů tvořila souvislá hornina. Zjištěná celková hloubky studny od povrchu byla 24,8 m. Po vytažení pracovníka ZBZS Odolov byl po domluvě za stejných bezpečnostních opatřeních do studny spuštěn zástupce objednatelské firmy, který si ověřil skutečnosti, zjištěné průzkumem. Po provedení požadovaných prací byl vstupní otvor opět zakryt panelem a 2,5 hodinový průzkum byl ukončen.

Průzkum proběhl bez mimořádností, dle požadavků objednatele, přítomného na místě. Po celé délce vyzdívky ani na dně studny nebyly zjištěny žádné předpokládané známky dalších prostor, dno bylo pevné, bez vody a ve studni byly nalezeny pouze předměty shozené shora.