Rudník - zajišťovací práce po průmyslové havárii

V ranních hodinách pondělí dne 4. 1. 2010 došlo ve ve firmě Avon Automotive a. s. v Rudníku k výbuchu parní tlakové nádoby, při kterém došlo k poškození několika objektů a zranění několika osob, včetně zranění smrtelných. Ve 13:30 byla požádána ZBZS Odolov o zajištění krovů střechy výrobní haly poškozené výbuchem. Důvodem byla potřeba zabezpečení prostoru pro pracovníky, kteří mají provádět vyklízení technologie.

Několikadenní práce byly po obhlídce prostoru a domluvě s objednatelem zahájeny v ranních hodinách 5. 1. Po krátké době byly ale zastaveny a prostor musel být uvolněn pro kriminalisty Policie ČR z důvodu fotodokumentace a vyšetřování. Teprve v odpoledních hodinách bylo pracovníkům báňské záchranné služby umožněno pokračovat v zajišťovacích pracích. Poškozené krovy postupně podepírány dřevěnými sloupky dodanými objednatelem, dle náčrtu vypracovaného statikem. Sloupky byly zajištěny pomocí kramlí a dočasně zavětrovány dřevěnými prkny. Zajištění bylo provedeno pouze v nezbytném rozsahu umožňujícím vystěhování technologie. Dále bylo pomocí ocelových stavebních podpěr provedeno zajištění stropu chodby u poškozeného vstupu do výrobní haly. Následující den byly po domluvě s vyšetřovatelem Policie ČR a objednatelem prováděny práce na likvidaci poškozeného ocelového potrubí, odběr vzorků materiálu z částí tlakových nádob rozmetaných výbuchem a nalezených jak v areálu závodu, tak v lese ve vzdálenosti několika set metrů od epicentra výbuchu. Třetí den prací byl místo dokončení úplného statického zajištění výrobní haly věnován po dohodě s objednatelem vyklízení důležitých částí výrobní technologie a palet s materiálem z téhož objektu. Tento postup byl zvolen s ohledem na hrozící přívaly sněhu předpovídané meteorology. Dokončení statického zajištění v rozsahu a kvalitě požadovanými statikem by trvalo několik dnů a vyklizení technologie by zřejmě zcela znemožnilo. V pátek 8. 1. bylo po odtažení kamionu vrženého výbuchem na budovu provedeno zajištění stropu nad místností vzduchotechniky a současně pokračovalo vyklízení zbývajících částí technologie a regálů. Vzhledem k časové tísni při začínajícím sněžení bylo na základě domluvy s objednatelem, zvoleno pouze zakrytí zbylých dvou autoklávů dřevěnou konstrukcí namísto jejich vystěhování. Podařilo se však zakrýt pouze jeden, neboť materiál na zajištění byl objednatelem dodán až v odpoledních hodinách a pracovníci BZS byli navíc odvoláváni na jiné vícepráce – zajištění poškozeného krovu střechy sousední budovy, demontáž uvolněných plechů na střeše vedlejšího objektu a demontáž potrubí mezi budovami. Práce byla ukončena v osm hodin večer s tím, že vzhledem ke sněžení a hromadění sněhu na poškozené střeše, nebude další den práce uvnitř pokračovat a objekt C bude objednatelem znepřístupněn.

Celá akce proběhla bez mimořádných událostí, požadavky objednatele byly splněny. Úplné statické zajištění objektu v rozsahu požadovaném statikem nebylo provedeno, přednostně byla po dohodě vyklizena technologie. Tyto práce uvnitř objektu C prováděli pouze báňští záchranáři a po ukončení prací byla budova znepřístupněna. Ostatní výše uvedené vícepráce byly také prováděny v rozsahu a termínech dle aktuálních požadavků a po dohodě s objednatelem a Policií ČR. Záchranáři byli ještě jednou povoláni do zmíněné firmy po více než měsíci od zmiňované havárie. Důvodem bylo potřeba uvolnění a odtažení několikatunové zdeformované části ocelové tlakové nádoby, doslova vystřelené do lesa do vzdálenosti několika set metrů od epicentra výbuchu. Pomocí zvedacích podušek záchranáři těžké břemeno zabořené a zamrzlé v zemi uvolnili. Pomocí traktoru a ocelového lana jej následně převrátili, odebrali vzorky materiálu, aby přivolaní vědečtí pracovníci mohli provést rozbor příčin výbuchu.