Práce na skládkách komunálního odpadu

Počátky první spolupráce báňské záchranné služby s firmami provozujících skládky TKO lze datovat do roku 1994, kdy byl prováděn první monitoring na skládce v Náchodě. Tehdy se jednalo pouze o změření množství a koncentrace uhlovodíků vznikajících ve skládce, kvůli případnému využití pro výrobu elektrické energie spalováním jímané směsi plynů. Po zprovoznění a několikaletém provozu jímacího potrubí na skládkách ve Chvaleticích a Křovicích u Dobrušky, bylo nutné provést demontáž a revizi uzavíracích armatur degazačního potrubí. Plastové potrubí průměru 200 nebo 300 mm je těmito uzávěry zakončeno v odvodňovacích šachticích, zhotovených z betonových skruží DN 1500. Hloubka šachtic se pohybuje od 3 do 10 metrů, jejich počet se odvíjí od velikosti plochy skládky. Při demontáži uzavíracích armatur a sifonů dochází k okamžitému zaplynování prostoru šachtice nedýchatelnou směsí plynů. Jedná se tedy vždy o práci v nedýchatelném ovzduší, ve stísněném prostoru na dně šachtice. V případě nefunkční uzavírací armatury dochází často k prudkému výstřiku skládkové „vody“, proto musí být pracovník vybaven ochranným protichemickým oblekem a pro případ nutné evakuace ještě celotělovým bezpečnostním postrojem. Jímaná směs plynů obsahuje kromě téměř stoprocentní koncentrace uhlovodíků (metanu) i sirovodík (20 - 50 ppm) a oxid uhličitý (2 - 4 %). Hodnoty byly kontinuálně měřeny vícesenzorovými detektory. V roce 2000 přístrojem Oldham MX 21, v dalších letech přístrojem Auer Orion Plus, v současnosti přístrojem Dräger X-am 5600.

Zajímavé a alarmující bylo zjištění, že pracovníci skládek sice většinou vědí, že skládkový plyn hoří, a se vzduchem může za určitých podmínek vytvořit výbušnou směs, nemají však dostatek informací o vlastnostech dalších plynů v jímané směsi, přestože se jedná o životu nebezpečné koncentrace prudce jedovatého sirovodíku nebo dusivého oxidu uhličitého. Naštěstí se zde doposud nikdy nestalo, že by vedoucí skládky nutil vlastní pracovníky k výše zmiňovaným pracím, ale raději zadal zakázku báňské záchranné službě, vybavené potřebnou měřicí a dýchací technikou a ochrannými oděvy.