Průzkum štoly Xaver (U buku)

Údaje z evidenčního listu:

Dědičná štola ve Starém Sedloňově, pozdější důl U buku, nově Pětiletka Dolu Zd. Nejedlý. Délka štoly se odhaduje na 700 m. Až do roku 1962 byla štola hlavním těžným a odvodňovacím dílem po 11. sloj. Štola měla jednokolejný profil, na průchodech slojí zajištěný kamennou klenbou s odvodňovací stokou pod kolejemi. Při uzavření dolu v roce 1963 byla ve staničení cca 10 m od ústí štoly vybudována izolační betonová zátka, do které byly v různých úrovních osazeny trubky průměru 15 cm k odtoku důlní vody.

V roce 2011 byla firmou Erebos Malé Svatoňovice provedena rekonstrukce portálu a uzavírací zdi dědičné štoly. Po téměř padesáti letech se tak naskytla ojedinělá příležitost k nahlédnutí do nitra Jestřebích hor a k prohlídce části opuštěného důlního díla.

Záchranáři ZBZS Odolov, vybavení ochrannými oděvy a měřicí technikou, společně s několika pozvanými pamětníky, zafárali do štoly 11. března 2011. V době průzkumu byla štola odvodněná, pracovníci se však museli brodit vrstvou naplaveného bahna. Z přiložených fotografií jsou patrné stopy okru po celém profilu důlního díla. K tomu došlo v devadesátých letech minulého století, kdy odvodňovací trubky, odvádějící vodu skrz zeď "zarostly okrem" natolik, že důlní voda za uzavírací zdí nastoupala až ke stropu. Nakonec došlo k průvalu vod, a zatopení části přilehlé budovy masokombinátu. Přestože je štola bez výztuže, profil byl i po tolika letech neporušený, pevný a bylo by zřejmě možné postupovat do velké vzdálenosti od ústí štoly. To je však možné pouze za předpokladu přirozeného větrání a povolených koncentrací důlních plynů. Bohužel, kdesi v hlubinách hor zřejmě k nějakému závalu v minulosti došlo, předpokládané větrání přes šachtru Petr 6 přestalo fungovat a průzkum musel být po necelých sto metrech namáhavého brodění bahnem ukončen. Důvodem bylo nevyhovující složení ovzduší - postupně se zvyšující koncentrace oxidu uhličitého. Přesto byla tato akce nevšedním zážitkem pro všechny zúčastněné.