Chvaletice - průzkum podzemních objektů

Ve středu 26. 9. 2012 se pracovníci báňské záchranné stanice Odolov vrátili do Chvaletic, aby zde na základě výsledku předchozího průzkumu větrací šachtice z bývalého skladu trhavin provedli průzkum tohoto skladu a štoly. Účelem průzkumu bylo zjištění stavu podzemních objektů v návaznosti na větrací šachtici, která má být zlikvidována.

Jedná se o podzemní objekty využívané v minulosti jako sklad trhavin bývalého národního podniku Manganorudné a kyzové závody Chvaletice, který ukončil svoji činnost v roce 1975. Ústí štoly se nachází na pozemkové parcele. jejíž vlastnické právo má město Chvaletice. Štola byla v době průzkumu volně přístupná, otvory v uzavírací mříži i zdi bylo možno dovnitř objektu prolézt.

Pracovníci báňské záchranné služby vybavení ochrannými oděvy a měřicí technikou prolezli otvory v uzavíracích objektech v ústí štoly a prošli všechny podzemní prostory skladu trhavin. Po ukončení průzkumu byly do mřížových vrat v ústí štoly doplněny chybějící ocelovýé pruty a objekty zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.

Průzkum proběhl bez mimořádných událostí. Zjištěná fakta budou předmětem dalších jednání