Mikulčice - plánovaný nehavarijní zásah

Ve čtvrtek 20. 9. 2012 provedli pracovníci báňské záchranné stanice Odolov v areálu závodu organizace DENDRA Břeclav s r.o. plánovaný nehavarijní zásah. Jeho účelem bylo ověřit a zdokumentovat průnik vrtu LU 170-53 úpadnicí č. 4 bývalého dolu.

V předmětné oblasti se nachází ústí dvou hlavních úklonných důlních děl: úpadnice č. 3. a č. 4. Tyto úpadnice jsou hlavními důlními díly bývalého dolu Mír v Mikulčicích a byly v provozu v letech 1978 až 1993. Úklon úpadnic je 8 stupňů, délka 170 m, příčné profily důlních děl jsou totožné, jejich rozměry jsou 2,5 m x 2,2 m. Toto území bylo v minulosti předmětem vyhledávání zdrojů ropy a zemního plynu. Průzkum možných ložisek ropy a zemního plynu byl prováděn vrty s povrchu, které jsou v současné době relikvidovány tak, aby byl vyloučen jakýkoliv možný únik ropných produktů do podzemních vod či byla vyloučena jakákoliv kontaminace horninového prostředí ropnými produkty. Stav hlavních úklonných důlních děl po ukončení likvidace nesplňuje požadavky důlního díla dané vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti v podzemí. Důlní díla (úpadnice č. 3 a č. 4) nejsou větrána. Práce, které je nutno provést, musí být vykonány v souladu s ustanovením § 2 odst. d) vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě báňskými záchranáři formou plánovaných nehavarijních zásahů. Důlní díla nejsou zlikvidována v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů.

Průběh zásahu

Záchranáři první čety začali po dosažení místa zásahu sbíjecím kladivem zhotovovat otvor v uzavírací betonové zdi. Práce postupovala pomalu, zeď byla vyzděna z tvárnic z hutněného betonu. Po proražení otvoru bylo v nevětraném prostoru úpadnice za zdí naměřeno pouhých 10% kyslíku a více než 5% oxidu uhličitého. Zároveň byl zjištěn ve vzdálenosti několika metrů od uzavírací zdi úplný zával úpadnice. Po domluvě s velitelem záchranných sborů byl postupně zvětšen otvor ve zdi na velikost dostatečnou pro průlez záchranáře s dýchacím přístrojem a první četa se vrátila na základnu. Druhá četa provedla průzkum prostoru mezi uzavírací zdí a závalem. Zával byl vyhodnocen jako neprůlezný a bylo upuštěno od původního záměru dojít až k místu průniku vrtu LU 170-53 úpadnicí. Četa se po průzkumu a pořízení fotodokumentace vrátila na základnu. Záchranáři třetí čety následně zazdili vytvořený otvor v uzavírací zdi tvárnicemi YTONG a uvedli prostor úpadnice do původního stavu. Po návratu třetí čety na základnu a zajištění vstupních dveří úpadnice č.4 byl plánovaný nehavarijní zásah ukončen.