Trmice - průzkum opuštěného důlního díla

Ve středu 19. 9. 2012 provedli pracovníci ZBZS Odolov, průzkum svislého opuštěného důlního díla (dále jen ODD), jámy „Franc Josef – čerpací stanice“. Tato jáma se nachází v objektu teplárny v katastrálním území města Trmice. Vertikální důlní dílo bylo zlikvidováno v roce 2005 a z hlediska platné báňské legislativy se jedná o zlikvidované opuštěné svislé důlní dílo.. Účelem průzkumu bylo ověřit a zdokumentovat jeho stav.

Popis ODD

Jáma se nachází v objektu teplárny Trmice. Likvidace jámy byla provedena v roce 2005, a to nezpevněným zásypem v celé délce svislého díla. Pro zásyp byl použit čedičový štěrk. Ústí jámy je znepřístupněno železobetonovým povalem o síle 200 mm. Uzavírací železobetonový poval je opatřen uzamykatelným plným ocelovým poklopem o rozměrech 750 mm x 750 mm. Otvor je zřízen pro kontrolu stavu zaplnění štěrkového zásypu, kterým byla jáma zasypána. Tento otvor zároveň slouží i pro možnost doplňování zásypového materiálu. Na povrchu jsou bezpečnostní pásmo a prostor vymezeny a ohraničeny drátěným plotem. Příčný profil jámy je kruhový o průměru 4,45 m, ostění jámy je z betonu. Hloubka jámy činí 29 m. V současnosti jáma slouží k čerpání důlních vod. V jámě jsou umístěna pro čerpání důlní vody dvě ocelová potrubí. Výška hladiny vody v potrubí byla v době průzkumu 9,1 m od ústí potrubí. Konec potrubí pro čerpání vody je cca 40 cm nad úrovní terénu. Potrubí je uloženo v celé hloubce jámy a je obsypáno štěrkem. je Ústí díla je v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb. opatřeno tabulkou s identifikačními údaji.

Popis zjištěného stavu

Po otevření uzamčeného poklopu bylo zjištěno, že celý prostor jámy až po ohlubňový uzavírací poval není vyplněn štěrkem. Bylo zdokumentováno, že štěrkový zásyp nedosahuje výškové úrovně uzavíracího ohlubňového povalu. Vzdálenost mezi úrovní štěrkového zásypu o ohlubňovým povalem činí cca 6,7 m. Největší hodnota výšky volného prostoru byla zjištěna 7,2 m. Výpočtem byl stanoven objem nezaplněného prostoru jámy na cca 104 m3. Povrch štěrkového zásypu byl suchý, téměř vodorovný. Nebyly zjištěny žádné viditelné přítoky vody do jámy. Kontrolovaný prostor jámy je bez výstroje i lezního oddělení. Při ostění jámy je uloženo jen ocelové potrubí (2 potrubí) pro čerpání vody. Toto potrubí bylo v době průzkumu nepoškozené, bez viditelných deformací.