Horní Kalná - likvidace propadliny

Likvidace propadliny starého důlního díla byla provedena shodně s vypracovaným plánem likvidace ve dnech 19. 11. až 21. 11. 2012. Nejprve bylo staré důlní dílo odkryto v délce 11 m zemním strojem. V průběhu odkrytí byl sledován směr a úklon starého důlního díla – štoly. Od místa otvoru propadliny se nadloží staré štoly zvětšovalo až téměř na 2,0 m. Předpokládaná délka odkryté staré štoly odpovídala provedenému průzkumu i projektu likvidace. Některé úseky staré štoly byly již v celém profilu zavaleny. Nad rámec projektu byl proveden výkop o 1 m delší než délka staré štoly z důvodu, aby bylo ověřeno, že štola je v dalším úseku již zavalena a v místě propadliny nehrozí vznik nové propadliny. Vzhledem tomu, že nadloží štoly tvoří pevné břidlice, je pravděpodobnost vzniku propadliny do štoly ve větších hloubkách minimální. Vytěžená zemina byla deponována na místě. Prostor výkopu byl zpětně zasypán, přičemž bylo provedeno hutnění zeminy po vrstvách o max. síle 300 mm. Na závěr byla navezena a rozprostřena ornice. Povrch pozemku byl ručně urovnán. Na závěr byla ručně upravena manipulační plocha mezideponie včetně příjezdové komunikace.