Zpřístupnění průniku ropoplynové sondy důlním dílem

Na základě výsledku plánovaného nehavarijního zásahu provedeného 20. září 2012 (viz dříve uveřejněný článek) a zjištěného závalu v úpadnici č. 4 na bývalém dole Mír v Mikulčicích, byly v březnu 2013 v tomto důlním díle zahájeny zmáhací práce. Účelem bylo zajistit bezpečný přístup k sondě LU 170-53. Popisovaný průnik sondy důlním dílem je velice zajímavým případem styku technologie hlubinné těžby nerostných surovin a těžby ropy a zemního plynu. Možnost jeho kontroly přímo v podzemí lze považovat za skutečně ojedinělou.

Záchranáři měli tyto úkoly:

1. vytvořit průchod uzavírací zdí na patě úpadnice

2. odvětrat zaplynovaný prostor důlního díla a udržovat během prací hodnoty škodlivin v ovzduší v povolených mezích

3. vytvořit bezpečný průchod závalem až k místu průniku sondy do důlní chodby

4. upravit místo průniku na počvě i ve stropě důlního díla tak, aby bylo možno sondu definitivně zlikvidovat

Popis prací

Po odstranění části zdiva uzavírací zdi na patě úpadnice byla provedena instalace lutnového tahu separátního ventilátoru DN 300 a důlní dílo zaplynované oxidem uhličitým a nízkou koncentrací kyslíku bylo odvětráno. Následně bylo zahájeno postupné odtěžování materiálu ze závalu. Veškerá hornina byla nakládána a odvážena ručně, na stavebním kolečku, do prostoru propojky úpadnic a přilehlé komory. Celkem bylo ručně odtěženo cca 50 m3 rubaniny. Při ražbě přístupu k sondě byly zjištěny rozsáhlé nevyplněné nadvýlomy v množství, které odpovídá cca vytěžené rubanině. Současně záchranáři prováděli zajištění díla pomocí ocelové rámové výztuže, která byla zapažena ocelovými pažnicemi UNION. Po dosažení místa průniku sondy byly spodní i horní část přerušené pažnice obnaženy a očištěny a na místo byli přizváni oborníci, kteří by měli rozhodnout o dalším postupu prací. Stará sonda by měla být zrelikvidována v souladu s platnou legislativou a následně by měla proběhnout i konečná likvidace opuštěného důlního díla až k povrchu.

Závěr

Byl potvrzen předpoklad, že ocelová pažnice sondy byla důlním dílem přerušena a před definitivní likvidací ji bude nutno propojit. Do doby rozhodnutí o dalším postupu prací souvisejících s relikvidací sondy a likvidací opuštěného důlního díla byly práce pozastaveny.