Průzkumné práce v oblasti štol Antoni a Prokopi

V červenci 2013 provedli záchranáři na základě projektové dokumentace ověření komunikačních cest důlních vod v oblasti odvodňovacích štol Antoni a Prokopi v zájmovém území bývalého Dolu Jan Šverma v Žacléři. Účelem bylo ověřit stav důlních děl, prokázat či vyvrátit propojení těchto štol, geodeticky vytyčit osy a porovnat složení důlní vody ze štol se vzorky z předpokládaných ústí.

Ražba bývalé odvodňovací štoly Prokopi – hlavní byla historicky zahájena před rokem 1814. Délka štoly činí dle záznamů cca 650 m. Štola byla ražena směrem k JZ a byla určena k odvodňování a odvětrávání dobývek nadložních slojí v oblasti těžních jam Marie a Julie. Doba a způsob likvidace tohoto důlního díla nejsou známy. Po ukončení těžby došlo zřejmě k samovolnému zavalení ústí štoly. Situace v oblasti štoly Antoni je podobná - způsob likvidace 160 metrů dlouhého díla vyraženého v padesátých letech 19. století není znám, ústí štoly je zavalené.

V průběhu průzkumných prací bylo v místech předpokládaných polohách ústí obou odvodňovacích štol provedeno strojní vyčištění koryta Lampertického potoku v délce 80 m. Dále byla odtěžena zemina a vyhloubeny průzkumné šachtice. Byly zjištěny skutečné polohy ústí a směry odvodňovacích štol Antoni a Prokopi. V místě výtoku důlních vod z odvodňovací štoly Prokopi je zborcená cihelná výztuž. Po vyčištění koryta a snížení původního dna koryta cca o 1,5 m bylo odkryto samotné těleso odvodňovací štoly Prokopi a zjištěno zborcení cihelné výztuže v úseku cca 7 m až 10 m od skutečného ústí. Ústí štoly Prokopi je znepřístupněno zazděním. Úsek odvodňovací štoly Prokopi směrem pod silnici Žacléř - Lampertice je zachovalý, stabilita štoly je zajištěna původní cihelnou výztuží. Štola je však silně zanesena sedimenty do úrovně 2/3 příčného profilu.