Ohníč - průzkum štoly Karolína

Opuštěné důlní dílo - štola Karolína se nachází v Ústeckém kraji, v části obce Ohníč. Těžební štola bývalého dolu Karolína I (těžba ukončena v roce 1943) byla podle dostupných záznamů o rok později ve staničení 113 m oddělena od těžebního revíru zdí. V roce 1977 byla ve vzdálenosti 30 metrů od ústí postavena nová uzavírací zeď z betonových tvárnic, ze které trubkou o průměru 100 mm volně vytéká důlní voda. Výztuž štoly tvoří kamenné a cihlové zdivo a ústí je proti vstupu nepovolaných osob zajištěno ocelovými uzamykatelnými mřížovými vraty.

Na základě požadavku majitele objektu nad ústím štoly a v souvislosti s úpravou odtokových poměrů z původního revíru bylo v roce 2013 rozhodnuto o provedení průzkumu štoly za uzavírací zdí. Po vybourání otvoru v uzavírací zdi 19. listopadu 2013 bylo v prostoru za zdí zjištěno nedýchatelné ovzduší (10% kyslíku a více než 5% oxidu uhličitého). Vlastní průzkum byl proto v souladu s platnou legislativou připraven a veden jako plánovaný nehavarijní zásah s použitím dýchacích přístrojů. Pro nové odolovské vzduchové přístroje Dräger PSS 7000 to bylo první "ostré" nasazení v nedýchatelném ovzduší.

Průzkum byl proveden pracovníky báňské záchranné stanice Odolov v úterý 26. listopadu 2013. Záchranáři s nasazenými vzduchovými dýchacími přístroji prolezli zvětšeným otvorem v uzavírací zdi ve staničení 30m a za zdí nejprve zdokumentovali větrací otvor ve stropě štoly. Poté začali pomalu postupovat cca 50 cm vrstvou usazenin a okrem zbarvenou vodou dál. Čtyři metry za zdí se nachází první, metr vysoká hráz postavená z tvárnic. Po jejím překonání se četa po dalších osmi metrech dostala k další hrázi, za kterou byla po celé šířce štoly zjištěna hloubka vody 160 cm. Jedná se pravděpodobně o usazovací jímku a zjištěnou výšku vodního sloupce nebylo možno v ochranných oděvech Sunit přebrodit. Po domluvě se základnou bylo tedy rozhodnuto o přerušení průzkumu a snížení hladiny vody zvětšením otvoru v uzavírací zdi a obou hrázích směrem k počvě díla. Teprve po poklesu hladiny o cca 30 cm mohl průzkum pokračovat. Průzkumná četa se následně již bez potíží dostala přes usazovací jímku za druhou hrází a pokračovala za současného měření a pořizování fotodokumentace až do vzdálenosti cca 120 m od ústí štoly. Vyzdívka štoly byla v době průzkumu po celé délce zkoumaného úseku v dobrém stavu, vrstva usazenin se pohybovala od 30 do 60 cm. Průzkum byl ukončen ve cca 120 metrech od ústí štoly, v místě kde byl celý profil uzavřen závalem a postup dále již nebyl možný. Uzavírací zeď zmiňovaná v historických záznamech nalezena nebyla.