Likvidace průniku ropoplynové sondy důlním dílem

(článek uveřejněný v roce 2014 ve třetím čísle listovky Záchranář)

Na základě výsledku plánovaného nehavarijního zásahu provedeného báňskými záchranáři ZBZS Odolov 20. září 2012 (viz dříve uveřejněný článek) a zjištěného závalu v úpadnici č. 4 na bývalém dole Mír v Mikulčicích, byly v březnu 2013 v tomto důlním díle zahájeny zmáhací práce. Účelem bylo zajistit bezpečný přístup k sondě LU 170. Jednalo se o velice zajímavý případ průniku technologie hlubinné těžby nerostných surovin (v tomto případě lignitu) a těžby ropy a zemního plynu. Možnost jeho kontroly přímo v podzemí lze považovat za skutečně ojedinělou.

Záchranáři měli tyto úkoly: - vytvořit průchod uzavírací zdí na patě úpadnice - odvětrat zaplynovaný prostor důlního díla a udržovat během hodnoty škodlivin v ovzduší v povolených mezích - vytvořit bezpečný průchod závalem až k místu průniku sondy do důlní chodby - upravit místo průniku na počvě i ve stropě důlního díla tak, aby bylo možno sondu definitivně zlikvidovat

Po odstranění části zdiva uzavírací zdi na patě úpadnice byla provedena instalace lutnového tahu separátního ventilátoru DN 300 a důlní dílo zaplynované oxidem uhličitým bylo odvětráno. Následně bylo zahájeno postupné odtěžování materiálu ze závalu. Veškerá hornina byla nakládána a odvážena ručně, na stavebním kolečku, do prostoru propojky úpadnic a přilehlé komory. Celkem bylo ručně odtěženo cca 50 m3 rubaniny. Při ražbě přístupu k sondě byly zjištěny rozsáhlé nevyplněné nadvýlomy v množství, které odpovídá cca vytěžené rubanině. Současně záchranáři prováděli zajištění díla pomocí ocelové rámové výztuže, která byla zapažena ocelovými pažnicemi UNION. Po dosažení místa průniku sondy byly spodní i horní část přerušené pažnice obnaženy a očištěny a na místo byli přizváni oborníci, kteří by měli rozhodnout o dalším postupu prací.

Závěry znaleckého posudku

  • Prostor v okolí sondy je nestabilní. Pro relikvidaci sondy musí být volné prostory v okolí sondy (vyzmáhaná část chodby a kaverny nad zavalenou částí chodby) vyplněny a rozvolněné horniny zpevněny.
  • Pro vyplnění volných prostor bude použita schválená certifikovaná základková cementopopílková směs o pevnosti 5 MPa
  • Zpevněná pracovní plocha pro vrtnou soupravu musí být situována tak, aby zasahovala co nejméně nad vypleněná důlní díla, toto hledisko musí akceptovat i rozmístění zařízení na pracovní ploše – umístěním nad spojovací chodbu č. 1738.
  • Následně bude v souladu s platnou legislativou sonda LU 170 zrelikvidována a proběhne i konečná likvidace obou úpadnic až k povrchu.

Charakteristika sondy LU170

• byla vyhloubena v období 3. 7. 1956 – 25. 4. 1957 do konečné hloubky – 2180 m • zde došlo k zaklínění a utržení perforátoru, instrumentace byla neúspěšná • po tlakových cementacích byla sonda stále nehermetická • zjištěno další narušení kolony, práce zastaveny • sonda byla tedy z technických důvodů navržena k likvidaci a fyzicky zlikvidována 25. 9. 1961 Na základě výše uvedených faktů a výsledku nehavarijního zásahu z r. 2012 bylo rozhodnuto o konečné likvidaci obou úpadnic i sondy LU 170. Celá akce byla zkomplikována skutečností, že obě důlní díla, která mají úklon pouhých 4 – 8 stupňů, procházejí pod drážním tělesem v hloubce cca 16 metrů, a bylo tedy nutno splnit i požadavky Českých drah. Po vypracování projektu a splnění všech legislativních náležitostí byly likvidační práce v březnu 2014 zahájeny.

Propojení obou částí přerušené pažnice provedli v důlním díle pracovníci specializované firmy a poté bylo z povrchu ve spolupráci s HBZS Ostrava zahájeno plavení popílkové směsi. Nejprve byly potrubím vedeným úpadnicí č. 4 vyplněny prostory v těsném okolí sondy LU 170, následně byla popílková směs dopravována do několika vrtů navrtaných v okolí sondy z povrchu do důlních prostor. Po kontrolách plavení prováděných přímo v podzemí byla v další fázi postupně zaplněna obě úpadní díla až k povrchu. K přípravě směsi na místě bylo spotřebováno celkem 1838 tun popílku, dopravovaného velkoobjemovými cisternami od cca 80 km vzdáleného Zlína a 1822 kubických metrů vody.

Nakonec byly v úrovni terénu nad původním vyústěním zhotoveny půl metru silné železobetonové desky. Zděné objekty na povrchu byly odstraněny a po dokončení terénních úprav zůstaly na místě původních ústí úpadnic pouze tabulky s označením a popisem opuštěných důlních děl, jak vyžaduje ustanovení Vyhlášky č. 52/1997.