Krupka - průzkum vrtu

Na katastru obce Krupka v okrese Teplice bylo podle dochovaných záznamů kromě cínové rudy dobýváno i hnědé uhlí. V r. 2014 došlo ve Hřbitovní ulici před domem č. p. 649 k propadu vozovky. V historických mapách bylo zjištěno, že celá oblast byla poddolována chodbami bývalého dolu Britania, proto byl v místě propadu zhotoven jádrový vrt o průměru 145 mm a odebrány vzorky horniny.

Ve středu 2. července 2014 provedli pracovníci báňské záchranné stanice Odolov průzkum výše zmiňovaného vrtu pomocí kamery. Účelem tohoto průzkumu bylo zjistit aktuální stav vrtu, případné kaverny a průchod důlním dílem. Obraz z kamery pomalu spouštěné do vrtu byl přenášen a ukládán do počítače umístěného ve vozidle. V úvodní části vrtu kamera procházela pažením z vrapované hadice, dále je na pořízeném videozáznamu dobře viditelná vydrolená hornina i uhelná hmota nezapažené části vrtu. V hloubce 10,6 metrů prochází vrt starou důlní chodbou. Kamera byla opatrně spuštěna až na dno vrtu, do celkové hloubky 14,2 metrů. Po jejím vytažení na povrch byl proveden druhý průzkum, s kamerou nakloněnou tak, aby snímala i horizontálně a bylo možno nahlédnout do chodby, kterou vrt prochází. Z této prohlídky byl proveden druhý videozáznam, na kterém jsou v chodbě patrné zbytky výdřevy.

Průzkum byl proveden dle požadavků a za přítomnosti pracovníků zadavatele. Práce proběhla bez mimořádností, videozáznam na CD byl předán odpovědným pracovníkům k dalšímu zkoumání. Na základě zjištěných skutečností bude vypracován plán dalšího postupu.