Krupka - průzkum propadliny a starého důlního díla

V pondělí 24. 11. 2014 provedli pracovníci báňské záchranné stanice Odolov na základě objednávky Ministerstva životního prostředí průzkum propadliny a souvisejícího starého důlního díla – odvodňovací štoly č. 8 na katastrálním území Krupka v Ústeckém kraji. Propadlina vznikla na zahradě na pozemku p. č. 305/2, a byla ohlášena majitelkou, které do důlního díla spadl pes. Účelem průzkumu, provedeného formou plánovaného nehavarijního zásahu, bylo zjistit aktuální stav propadliny, souvislost s důlním dílem a získat tak podklady pro následnou likvidaci.

Po zběžné prohlídce propadliny na povrchu se záchranáři přesunuli k ústí štoly, otevřeli mřížový objekt a postupovali po štole směrem k propadlině. Složení důlního ovzduší měřené přenosným multiplynovým detektorem Dräger X-am 5600, odpovídalo po celou dobu průzkumu předepsaným normám, škodliviny nebyl zjištěny. Rozměry štoly: Průměrná výška – 120 cm, šířka 80 - 90 cm. Celá štola je bez výztuže, strop i stěny byly v době průzkumu pevné. Ve vzdálenosti cca 60 metrů od ústí byly zjištěny dva uměle vytvořené, čtyři metry od sebe vzdálené částečné závaly profilu, které pravděpodobně měly sloužit k zadržování důlní vody z důvodu jejího čerpání. Po překonání těchto závalů se průzkumná četa dostala ve staničení 66 m k úplnému závalu profilu, vzniklému zmiňovaným propadem. Vzhledem k tomu, že se materiál závalu do štoly prokazatelně sesypal z boku, byl proveden pokus o jeho odstranění z profilu štoly. Pomocí ručního nářadí byl v závalu vytvořen průlez a byla navázána hlasová komunikace s pracovníkem na povrchu, nad propadlinou. Bylo provedeno měření - v místě propadu se strop štoly nalézá v hloubce cca 10 metrů pod povrchem. Následně pracovníci prolezli přes snížený zával do místa, kde se štola stáčí doprava a po dalších 13 metrech dosáhli konečné vzdálenosti 80 metrů od ústí štoly. Zde byla nad čelbou důlního díla zjištěna dovrchní prorážka, po třech metrech neprůlezná, ústící pravděpodobně do starých dobývek.

Průzkum proběhl bez mimořádností, zjištěné skutečnosti poslouží pro vypracování projektu likvidace propadliny. Ta byla po ukončení akce dočasně zajištěna zakrytím tabulemi vlnitého plechu a okolí označeno výstražnou červenobílou páskou s nápisy Vstup zakázán! Mřížová dvířka v ústí štoly byla uzavřena a zajištěna šroubem.