Plánovaný nehavarijní zásah ve starém důlním díle

V pátek 25. 1. 2015 provedli pracovníci báňské záchranné stanice Odolov za přítomnosti zástupce Ministerstva životního prostředí, plánovaný nehavarijní zásah - průzkum propadu do starého důlního díla na pozemku p. č. 110/11 na katastrálním území Braňany v okrese Most. V tomto prostoru není v databázi České geologické služby (dále jen ČGS) evidováno žádné důlní dílo. Bližší informace viz zpráva ČGS o revizi stavu oznámeného projevu důlního díla. Účelem průzkumu bylo ověřit souvislost propadu s důlním dílem, zdokumentovat stav, délku a objem přístupných důlních prostor, rozsah závalů a možnosti budoucího zajištění.

Průzkumná četa báňských záchranářů sestoupila za současného měření koncentrací škodlivin v ovzduší do podzemních prostor. Bylo zjištěno, že se jedná o staré, neevidované důlní dílo, neznámého účelu a rozsahu. Úklonná část pod vstupním otvorem, po které bylo možno sestoupit do podzemí, má délku 700 cm a sklon okolo 40 stupňů. Směrem dolů se tato chodba rozšiřuje až na 250 cm a výška chodby se zvětšuje na 180 cm. Na tuto „komoru“ navazuje v levé části (při pohledu shora) další úklonná chodba délky cca 4 m. Poslední přístupný úsek délky 8 metrů lze rozdělit na dvě části. V prvním, čtyři metry dlouhém horizontálním úseku je patrný výlom do boku a dna chodby až na celkovou šířku 340 cm, ve druhém, opět cca 4 metry dlouhém úseku, jsou závaly, nad kterými zbývá světlý prostor pouhých 50 – 60 cm. Horizontální část končí úplným závalem profilu chodby ve vzdálenosti cca 12 metrů od zatáčky pod vstupní částí.

Plánovaný nehavarijní zásah proběhl bez mimořádností, zadané úkoly průzkumná četa beze zbytku splnila. Objem podzemních prostor, vypočítaný ze zjištěných rozměrů činí přibližně 60 kubických metrů.

Složení ovzduší v podzemí, měřené přístrojem Dräger X-am 5600, odpovídalo v době průzkumu předepsaným normám, koncentrace oxidu uhličitého dosáhla maximální hodnoty 0,57 % a koncentrace kyslíku neklesla pod 19,8 %. Výskyt jiných plynů nebyl zjištěn.