Plánovaný nehavarijní zásah v dole Bohumír

Ve středu 11. 2. 2015 provedli pracovníci báňské záchranné stanice Odolov v souladu s § 47 vyhlášky ČBÚ 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě za přítomnosti zástupců objednatelské firmy, plánovaný nehavarijní zásah v bývalém dolu Bohumír v areálu závodu Stavební konstrukce Jívka, firmy Gemec Union a. s. Firma připravuje zpřístupnění podzemních prostor veřejnosti a účelem průzkumu bylo ověření stavu chodeb v níže položených patrech bývalého dolu, jejich průchodnost, složení ovzduší a odvodnění..

Pro případ možného výskytu ovzduší neodpovídajícího požadavkům vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., byly čety vybaveny izolačními vzduchovými přístroji Dräger PSS 7000 s celoobličejovými maskami a sebezáchrannými přístroji. Spojení zasahující čety se základnou bylo po celou dobu zásahu zajištěno záchranářským telefonem AZJ 120. Pro potřeby průzkumu měla zasahující četa k dispozici četařskou brašnu vybavenou dle služební řádu ZBZS Odolov, osobní svítidlo T 1005.01A M1 pro každého záchranáře, osobní analyzátor ovzduší Dräger X am 5600, anemometr Kestrel 3000, dálkové měřidlo Stanley TLM 160 a fotoaparát Canon 490 D.

Četa č. 1 na rozkaz VZS sestoupila úpadní č. I na 35 metrů vzdálené křížení chodeb na II. patře. Zde nejdříve prozkoumala oblast směrem k II. úpadní po sledné chodbě, kde byl postup zastaven cca po 30 m na začátku stěnového porubu s patrnými zbytky dřevěné výztuže. Porub byl z části zavalen a požadavek závodní dolu nebyl směrován k dalšímu postupu tímto směrem. Po návratu na křížení byl postup zahájen cílovou oblastí sledné chodby na II. patře, II sloji. Po 15 metrech četa došla k dalšímu křížení sledné chodby a patrového překopu. Překop byl po 25 metrech částečně zavalený a nebylo potřebné jej dále prozkoumat. Sledná chodba na II. patře, II sloji vedla v přímém směru dalších 220 metrů a končila čelbou. V 75 metrech byla objevena prorážka č. 2, u které se předpokládala průchodnost až na pochůzkovou část dolu tj. I. patro, II sloj. Toto bylo vizuálně potvrzeno, kdy po domluvě s VZS došel četař záložní čety na křížení prorážky a sledné chodby na I. patře, II sloji a svítil do ní osobním svítidlem. V tomto místě byl také změřen vzestupný průchozí větrní proud, kde rychlost větrního proudu dosahovala hodnoty 0,6 m/s. Ve vzdálenosti 4 m před čelbou byla objevena dovrchně ražená chodba, která po 10 metrech pod úklonem 45o pokračovala již jako sledná chodba směrem k úpadní č. VIII. Po cca 45 metrech byla objevena opět dovrchní chodba cca 10 metrů dlouhá pod úklonem 40o, která dále pokračovala cca 80 metrů jako sledná chodba k úpadní č. VIII a na jejím konci byl nalezen částečně zavalený stěnový porub. Zde byl po rozkazu VZS postup ukončen a byl nařízen návrat na základnu. Četa se vrátila na základnu a po zrušení základny obě čety vyfáraly z dolu.

Složení ovzduší v podzemí, měřené přístrojem Dräger X-am 5600, odpovídalo v době průzkumu předepsaným normám, koncentrace oxidu uhličitého dosáhla maximální hodnoty 0,57 % a koncentrace kyslíku neklesla pod 19,8 %. Výskyt jiných plynů nebyl zjištěn.

Plánovaný nehavarijní zásah proběhl bez mimořádností, zadané úkoly průzkumná četa beze zbytku splnila.