České Libchavy - práce na skládce komunálního odpadu

Koncem března byla ZBZS Odolov požádana o spolupráci při monitoringu jímacího potrubí na skládce komunálního odpadu v obci České Libchavy nedaleko Ústí nad Orlicí. Důvodem přítomnosti záchranářů byla obava provozovatele ze zaplynování potrubí nedýchatelnými plyny.

Úkolem pracovníků byla demontáž uzavírací klapky a propojovacího kolena na dně revizní šachtice a nasunutí speciální pojízdné kamery do jímacího potrubí.

Záchranář v ochranném obleku, vybavený přístrojem na detekci plynných škodlivin, sestoupil po žebříku na dno šachtice a uvolnil přírubové šrouby uzavírací klapky potrubí. Skládková voda z potrubí začala vytékat do šachtice a bylo nutno ji pomocí ponorného čerpadla odčerpávat. Teprve po více než hodině bylo možno demontovat celou uzavírací klapku a propojovací koleno a do potrubí vsunout připravenou kameru firmy specializované na monitoring kanalizací.

Po skončení monitoringu provedeného ve dvou šachticích, byly demontované díly vráceny na místo, šroubové spoje dotaženy a šachtice uzavřeny poklopem. Během prací nebyly nebezpečné plynné škodliviny (sirovodík, metam ani oxid uhličitý) naměřeny.

Práce byla provedena dle požadavků objednatele, žádné mimořádnosti nenastaly.