Březí - prohlídka zatopené šachty podvodní kamerou

Asi třicet kilometrů od Příbrami se nachází obec Březí, na jejímž katastru leží historicky doložené zlatonosné ložisko Kasejovice - Bělčice. První zmínka o těžbě zlata v tomto kraji je dokonce v zástavní listině Jana Lucemburského z 21. 6.1337. Pokusy o získávání tohoto drahého kovu byly ale v průběhu staletí pro malou výtěžnost přerušované a nepravidelné. Jedna z "mladých" průzkumných jam - Kutací jáma Na Borku č. III byla založena v roce 1907 a uzavřena kolem r. 1915.

Tato údajně šedesát metrů hluboká šachta byla po ukončení provozu pouze zakryta povalem z ocelových „I“ profilů a kolejnic, vybudovaným na betonové podezdívce přibližně 1 m nad terénem. Poval byl přesypán vrstvou kamení a zeminy a v současné době je krycí vrstva z části povalu odstraněna a hrozí pád osob do volné hloubky. Proto bylo rozhodnuto o provedení průzkumu tohoto opuštěného průzkumného důlního díla pomocí kamery a následném zajištění otvoru proti pádu osob. Po vypracování projektu pak bude šachta zlikvidována v souladu se současnou legislativou.

Prohlídka pomocí kamery proběhla 31. srpna 2016. Šachta je do úrovně 6 metrů pod úroveň terénu zatopena vodou, nad hladinou je tedy po okraj povalu sedm metrů volné hloubky. Vlastní prohlídka byla rozdělena na dvě části. Nejprve byla do jámového stvolu spuštěna tzv. DROP kamera, určená hlavně pro prohlídky potrubí. Kvalita videozáběrů z této kamery není vzhledem ke slabému osvětlení vzdálenějších předmětů vysoká. Ve druhé části prohlídky spustili záchranáři pod vodu dálkově ovládanou kameru GNOM a postupně s ní klesli do hloubky třicet metrů pod povrch. Na pořízených videozáběrech jsou dobře patrné zachovalé rozpony a průvodnice, a zároveň zbytky dřevěné výztuže. Do větší hloubky nebyla kamera vzhledem k velkému riziku zaklesnutí kabelu kolem rozpon spuštěna. Lze ale předpokládat, že zbývající prostor jámového stvolu je ve stejném stavu.

V nejbližší době bude ještě provedeno měření a detailní zdokumentování prostoru nad vodní hladinou. Tato práce bude vedena formou plánovaného nehavarijního zásahu, neboť do šachty bude třeba spustit záchranáře-specialistu, který potřebné úkony zajistí.