Kontrola potrubí jezera Milada

Dne 29. 3. 2017 pracovníci závodní báňské záchranné stanice Odolov na základě ustanovení Provozního řádu pro převedení Modlanského potoka provedli pravidelnou půlroční kontrolu výtokového potrubí z jezera Milada se zaměřením na výšku sedimentu v potrubí.

Na rozdíl od předchozích kontrol nemohla být před zahájením prací snížena hladina vody v potrubí (odkloněním Modlanského potoka a uzavřením výtoku z jezera). Záměrně nebyly ani předem otevřeny poklopy revizních šachtic potrubí. Pracovníci provádějící kontrolu otevřeli vždy pouze poklop nad šachticí, ve které prováděli měření a fotodokumentaci. Přesto nebyla v žádné šachtici zjištěna zvýšená koncentrace žádné z měřených škodlivin (oxid uhelnatý, metan, oxid uhličitý a sirovodík) a množství kyslíku nekleslo pod 20,8 %.

Výška hladiny vody v potrubí se vzhledem k výše uvedeným skutečnostem pohybovala mezi 53 a 66 centimetry, vrstva usazenin se pohybovala od 5 do 20 cm. Z kontroly byla vypracovaná technická zpráva, která byla předána vedoucímu Asanací PKÚ, s. p.