Plánovaný nehavarijní zásah – Teplice – Trnovany

V březnu roku 2017 došlo k propadu zeminy a otevření ústí starého důlního díla (dále jen SDD), které se nachází na louce na k. ú. Teplice Trnovany cca 50 m severozápadním směrem od ulice Potoční u zahrádkářské osady. Pozemek p. č. 2158/4, na kterém se SDD nachází, je v osobním vlastnictví. Propad má pravidelný kruhový tvar o průměru 3,8 m a hloubce 23,5 m. Na základě získaných skutečností při místním šetření události, vydal závodní dolu příkaz k provedení plánovaného nehavarijního zásahu (dále jen PNZ), jehož úkolem bylo zjištění skutečného stavu propadu uzavíracího povalu ohlubně jámy zaregistrované v evidenci SDD pod identifikačním číslem ID 2856 (jáma ev. č. 111). Zásah byl uskutečněn záchranáři ze Závodní báňské záchranné stanice v Odolově v součinnosti s dobrovolnými záchranáři ze střediska Kladno dne 27. 7. 2017 ve složení: dvě tříčlenné čety a velitel záchranných sborů.

Popis zásahu

Po zahájení plánovaného nehavarijního zásahu byl vydán rozkaz VZS k demontáži stávajícího zbytku provizorního ohlubňového povalu. Následně bylo zřízeno kolektivní jištění zásahové čety a poval byl postupně rozebrán, zároveň byl vybudován poval nový z předem dovezeného materiálu (dřevěné trámy 15 x 15 cm a omítnutá stavební prkna). Po domluvě s četařem zásahové čety byl v terči jámy vyříznut otvor pro spuštění záchranáře - lezce do jámy. Otvorem byla do jámy spuštěna hadička (cca 10 m) připojená k pumpě Dräger, kde byl vložen analyzátor ovzduší Dräger X–am 5600. Po odměření potřebné doby k nasátí ovzduší do celé délky hadičky bylo zjištěno, že v jámě jsou koncentrace ovzduší shodné s požadavky vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. Na základě tohoto poznatku vydal VZS příkaz k instalaci trojnožky a přípravě lezecké techniky pro spuštění záchranáře – lezce ze zasahující čety. Trojnožka byla nainstalována a ukotvena nad připravený otvor v dřevěném povalu. Zasahující záchranář byl vybaven indikátorem ovzduší Dräger X-am 5600, důlním svítidlem, fotoaparátem a videokamerou s osvětlením. Ke spuštění záchranáře byl použit elektrický naviják ACT Safe a záchranář byl zajištěn dvojím nezávislým jištěním. Spouštění a celou dokumentaci řídil VZS, který zároveň zapisoval získané poznatky na základě domluvy se zasahujícím záchranářem. Po dosažení dna jámy (23,5 m pod úrovní terénu) a zdokumentování všech potřebných poznatků byl vydán rozkaz k vytažení záchranáře na povrch, zrušení zajištění a demontáže trojnožky. V příloze vyhodnocení PNZ je DVD s video záznamem celého zásahu. Záložní četa byla pověřena VZS k zajištění vlezového otvoru do důlního díla - jámy. Otvor v povalu byl zajištěn prkny tak, aby bylo bylo možné jej otevřít pouze v přítomnosti kompetentní osoby s odpovídajícím nářadím. Prkna byla přišroubována. V konečné fázi zásahu bylo upraveno stávající oplocení ohlubně jámy a prostor byl označen zákazovými tabulkami. O konečném stavu byla provedena závěrečná fotodokumentace. Poté byl plánovaný nehavarijní zásah ukončen.

Získaná fakta

1. Ověřená hloubka jámy je 23,5 m. Na dně jámy je v celém profilu zhutněná zemina, bez zjevných propadů a volných prostorů. 2. Stav jámového stvolu je celistvý, výztuž jámy je vyzděná z pálených cihel, které jsou omítnuté maltou. Průzkumem nebyla nalezena poškozená místa obezdívky. 3. Náraží ani žádná křížení jámy s chodbami v prozkoumané části nejsou. 4. Celý jámový stvol včetně dna je bez výskytu a projevů působení vody. 5. Jáma je v celém profilu bez výstroje a jejích pozůstatků. 6. Profil jámy se od ohlubně až ke dnu nemění.

Závěr

PNZ proběhl podle požadavků závodního dolu. Byly změřeny a zapsány požadované údaje, které budou po zpracování předány závodnímu dolu. Koncentrace ovzduší byla měřena kontinuálně. Po celý zásah odpovídaly hodnoty složení ovzduší vyhlášce ČBÚ č. 22/1989 Sb., tj. O2 – 20,9 %; CO2 – 0%; CH4 – 0 %; H2S – 0 ppm; CO – 0 ppm. Tímto se ověřilo fungující přirozené větrání prozkoumaného díla. Celý PNZ byl průběžně dokumentován digitálním fotoaparátem a outdoorovou kamerou Lamax . PNZ za účasti objednatele a proběhl bez mimořádné události.