Likvidace úpadní B/615 Chvaleč

V první polovině září byla dokončena likvidace úpadnice B/ 615 ve Chvalči.

Zhlaví úpadní se nachází pod areálem bývalého dolu Celestýn ve vzdálenosti cca 2 km severozápadně od obce Radvanice, cca 750 m severýchodně od obce Slavětín a cca 50 m východně od nezpevněné cesty na neoploceném pozemku č. 601 v katastrálním území Chvaleč v lokalitě „Hamry“.

Ačkoliv bylo dílo zlikvidováno v devadesátých letech 20. století, byla situace před likvidací díla taková, že byl poodkryt vstup do podzemního prostoru vedoucího k betonové hrázi vzdálené cca 7 m od vstupu. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o konečné likvidaci díla ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb.

Po vybudování příjezdové cesty k dílu, byl odkryt vstup do díla a vyčištěn profil díla až k betonové hrázi. Do hráze byl vybourán otvor a po odvětrání prostoru za hrází byl prozkoumán prostor až po bývalý ventilátor do staničení cca 40 m od zhlaví. Poté byla v souladu s projektem likvidace vybudována dřevěná opěrná hráz ve staničení 25 m, utěsněná a potažená geotextilií.

Celý volný prostor byl po dokončení přípravných prací (natažení plavicího potrubí atd.) vyplněn nerozplavitelnou popílkocementovou směsí. Po vyplnění prostoru podzemního prostoru byl zemními pracemi upraven lesní terén a dílo tímto bylo dokončeno. V prostoru zlikvidovaného zhlaví úpadnice byla instalována informativní cedule dle požadavků vyhl. ČBÚ č. 52/1997 Sb.

Práce proběhly v souladu s projektem a bez mimořádné události.