Plánovaný nehavarijní zásah - Český Krumlov II

Ve dnech 21.11 a 22. 11. proběhl ve spolupráci s kladenskými záchranáři plánovaný nehavarijní zásah v Českém Krumlově (Štola dolu Arnošt), který navázal na poznatky získané z PNZ na tomtéž díle dne 24. 10. 2017. Účelem plánovaného nehavarijního zásahu bylo zprovoznění dvojitého odtokového potrubí, umístěného v betonové tlakové hrázi při počvě díla a zamezení výtoku železitého sedimentu do přírodní vodoteče (řeka Vltava).

PNZ byl řízen velitelem záchranných sborů (dále jen VZS) – zástupcem vedoucího Závodní báňské záchranné stanice v Odolově. Samotný plánovaný nehavarijní zásah byl pak proveden dvěma pětičlennými četami báňských záchranářů. Obě pětičlenné čety záchranářů zajistily provedení první etapy zásahu, další etapy byly provedeny dle pověření jednotlivých čet (četařské příkazy). První četa byla pověřena provedením druhé etapy PNZ a druhá pětičlenná četa byla pověřena třetí a čtvrtou etapou PNZ. V průběhu jednotlivých etap zásahu si čety vzájemně zajišťovaly potřebnou zálohu na základně.

1. Etapa zásahu - Základna byla zřízena před ústím štoly dolu Arnošt a ihned byla vybavena materiálem potřebným pro zásah. Poté byl vydán rozkaz VZS k indikaci ovzduší u hrázového objektu a zajištění komunikace mezi základnou a hrázovým objektem ve štole. Ovzduší splňovalo požadavek vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb., ale vzhledem k předpokládanému výstupu ovzduší nežádoucího složení ze stařin za hrázovým objektem po otevření Žofínského poklopu, bylo rozhodnuto o instalaci separátního větrání (foukací typ). V délce 50 m byl do štoly vyvěšen lutnový tah (flexibilní lutny průměr 200 mm), u ústí štoly byl lutnový tah napojen na ventilátor Alteko RFC 315, zdroj el. proudu pro ventilátor byl zajištěn benzínovým agregátem, umístěným v dostatečné vzdálenosti od ventilátoru tak, aby nemohl ovlivňovat nasávané ovzduší vedené do ODD. Do prostoru před tlakovou hráz bylo dopraveno 68 textilních pytlů naplněných pískem, určených ke stavbě pytlové hráze.

2. Etapa zásahu - Před otevřením Žofínského poklopu byla četa, kterou tímto úkolem pověřil VZS, vybavena kyslíkovými pracovními dýchacími přístroji, které si četa nasadila před ústím díla. Po vydaném povelu k otevření poklopu záchranáři za kontinuálního měření koncentrace plynů a odvětrávání otevřeli přední část poklopu a posléze i druhou část poklopu vzdálenou cca 2 m. Bezprostředně po otevření zadního poklopu se začala měnit koncentrace plynů – snížení objemu kyslíku a zvýšení objemu oxidu uhličitého. Tento stav byl totožný s předešlým plánovaným nehavarijním zásahem. Lutnovým průlezem prolezli dva záchranáři za tlakovou hráz a prošlapáním sedimentů připravili místo na stavbu pytlové hráze. Poté bylo za spolupráce celé čety dopraveno všech 68 pytlů s pískem za tlakovou hráz, kde byla z těchto pytlů postavena provizorní záchytná hráz na určeném místě. Následně bylo dopraveno za tlakovou hráz kalové čerpadlo s hadicí dlouhou 5 metrů. Prostor mezi pytlovou hrází a tlakovou hrází byl postupně vyčerpán. Poté se zasahující četa vrátila na základnu.

3. Etapa zásahu - Postavení čet se po řádném odpočinku vyměnilo, četa ze zásahu se stala záložní četou pro četu plnící další etapu zásahu. Zasahující četa si po nasazení pracovních dýchacích přístrojů dopravila materiál a nářadí pro stavbu definitivní záchytné hráze k hrázovému objektu. Poté dva záchranáři prolezli skrz lutnový průlez a zahájili stavbu záchytné hráze. Po úspěšné výstavbě záchytné hráze a jejím dostatečném utěsnění, bylo přistoupeno k vyčištění průtokového potrubí pomocí předem vyrobeného trnu a dočištění pomocí proudu čisté vody dopravené do díla pomocí požárních hadic typu „C“.

4. Etapa zásahu - Po splnění všech příkazů od VZS a naplnění příkazu k PNZ, byly uzavřeny poklopy tlakové hráze a četa se vrátila na základnu.

Průzkum proběhl podle požadavků závodního dolu Ing. Petra Šarbocha. Byly splněny všechny úkoly uvedené v bodě 6. příkazu k provedení Plánovaného havarijního zásahu. Koncentrace ovzduší byla měřena kontinuálně. Zásah byl proveden v pracovních, kyslíkových, izolačních, regeneračních dýchacích přístrojích PSS BG 4, protože hodnoty složení ovzduší neodpovídaly požadavkům vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., tj. O2 – 3,5 %; CO2 – mimo rozsah analyzátoru (více jak 5 %); CH4 – 0 %; H2S – 0 ppm; CO – 0 ppm. Celý PNZ byl průběžně dokumentován digitálním fotoaparátem. Celkem bylo odpracováno 15 hodin v dýchacích přístrojích. Plánovaný nehavarijní zásah proběhl bez mimořádné události.