Elektrárna Poříčí – jímka na splaškové vody

Úvod

Naši pracovníci závodní báňské záchranné stanice Odolov dne 25. 1. 2018 provedli čištění a komplexní průzkum sdružené betonové jímky na splaškovou a srážkovou vodu v areálu EPO, ČEZ a.s.. Průzkum byl proveden především za účelem zjištěné stavu dna jímky a ověření skutečnosti, zda zde nedochází k průsakům spodní vody do jímky, protože poměr množství spotřebované vody (vodné) areálem EPO ve velké míře neodpovídá množství vody čerpané do městské kanalizace (stočné).

Postup prací

Před započetím odčerpávání splaškové vody z jímky musel být zastaven stálý přítok vod do prostoru sdružené jímky. Přítok byl zastaven pomocí ucpávkového vaku VAPO (200 – 400 mm), kdy byl vak vložen do přítokového potrubí v kontrolní šachtici umístěné před objektem jímky. Kontrolní šachtice byla zároveň použita jako retenční nádrž na přečerpání splaškové vody z kontrolované jímky na splaškové vody. Po otevření vstupního a kontrolního otvoru do prostoru jímky byla naměřena vzdálenost hladiny k vrchní části jímky 430 cm. Dle dokumentace poskytnuté k průzkumu, kde celková hloubka jímky měla být 480 cm, bylo jisté, že v jímce se nachází 50 cm vody, popřípadě sedimentu. Před vstupem pracovníků BZS bylo změřeno složení ovzduší v prostoru jímky pomocí analyzátoru ovzduší Dräger X-am 5600, čímž bylo ověřeno, že se v ovzduší nevyskytuje žádný nebezpečný plyn a je možné do prostoru jímky vlézt ve speciálních protichemických oblecích. Následně bylo zjištěno, že hloubka splaškové vody je cca 20 cm a zbylých 30 cm jsou biologické sedimenty. Na hladině se nacházelo několik rozměrných objektů vzniklých tuhnutím živočišných tuků, používaných k přípravě jídel, které musely být odstraněny manuálně a dopraveny pomocí plechových kbelíků a lana na vrch jímky, kde byly následně uloženy do plastových pytlů. Voda byla přečerpána pomocí čerpadla KDFU 80 do prostoru zaslepené kontrolní šachtice před objektem sdružené jímky. K samotnému čištění sedimentu byli přizváni pracovníci Vak Trutnov se sacím vozem. Celý prostor spodní části byl tedy vyčištěn ředěním sedimentu tlakovou vodu za neustálého odsávání. Po vyčištění a revizi dna jímky bylo namontováno na stacionární odtokové potrubí připravené repasované kalové čerpadlo. Z kontroly stavu dna jímky a usazení čerpadla byl pořízen video záznam, který bude přílohou této zprávy. Poté byl ucpávkový vak v kontrolní šachtici uvolněn, tím byla jímka zatopena nahromaděnou vodou a usazené kalové čerpadlo mohlo být odzkoušeno.

Zjištěné skutečnosti

Mocnost usazenin na dně jímky se pohybovala mezi 30 - 35 cm. Tato skutečnost nejspíš zapříčinila nefunkčnost stávajícího stacionárního čerpání splaškové vody, protože kalové čerpadlo spouštěné po vodících tyčích nemohlo dosednout vzhledem k nánosu do příruby nad dnem jímky. Proto čerpadlo nemohlo dopravovat vodu do stacionárního potrubí. Náhradní kalové čerpadlo, které bylo do jímky ponořeno kvůli nefunkčnímu stacionárnímu čerpání, bylo sice funkční, ale připojená hadice (požární hadice průřezu „B“) byla na dvou místech porušená, čímž docházelo k velkému úniku čerpané vody zpět do jímky. Celkový plášť jímky nejeví žádné známky porušení, dno je celistvé, bez průsaků spodní vody. Ocelové vodící tyče pro dopravu kalového čerpadla jsou bez zjevného porušení, příruba u dna jímky taktéž.

Závěr

Průzkum proběhl za stálého dozoru objednatele a dle jeho požadavků. Z celé akce byl pořízen video záznam a několik fotografií. Průzkum proběhl bez mimořádné události.

<