Zjištění stavu jezových klapek na Labi ve Dvoře Králové - TDK

Dne 26. 9. 2018 provedli potápěči závodní báňské záchranné stanice Odolov kontrolu stavu jezových klapek u jezu na Labi v blízkosti Teplárny Dvůr Králové. Zároveň zde zajistili ucpávkami úniky vody mezi spodní částí klapek a korytem řeky. Práce byly provedeny na základě požadavku oprávněné osoby z EPO, ČEZ a.s.

Nejdříve byla provedena fyzická kontrola jezu potápěčem v suchém obleku bez dýchacího přístroje. Potápěč ověřil, zda zde nehrozí nebezpečí pro potápěče, který provede kontrolu podvodní části klapek s nasazeným dýchacím přístrojem. Nebezpečí nebylo zjištěno, mohlo tedy dojít k samotné fyzické podvodní kontrole, kdy pod vodou prováděl kontrolu jeden potápěč s dýchacím přístrojem, který byl zajištěný na laně. Ve vodě byl připravený záložní potápěč. Kontrolou byly zjištěny velké mezery mezi jezovými klapkami a dnem koryta (respektive základem jezu). Vzhledem k velkému úniku vody zde dochází ke snížení hladiny zadržované vody nad jezem a tato nemůže být odebírána do chladící soustavy TDK. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k provizornímu ucpání těchto problémových míst pomocí zdvojených textilních pytlů naplněných pískem. Tyto pytle byly dopraveny do vody, kde je záložní potápěč přemístil k potápěči s dýchacím přístrojem a ten je kontrolovaně vložil do mezer. Tímto provizorním způsobem byly všechny velké úniky vody eliminovány a došlo k navýšení hladiny zadržované vody nad jezem.

Ucpáním problémových míst mezi jezovými klapkami a spodním ocel - betonovým prahem jezu, došlo k navýšení hladiny nad jezem cca o 5 cm. Voda začala plynule přetékat přes jezové klapky a zároveň začal odplouvat přes jez nahromaděný bioodpad. Celkem bylo spotřebováno 30 zdvojených pytlů s pískem. Vykonaná práce proběhla za přítomnosti objednatele a dle jeho požadavků.