Zajištění a obtrhání svislého důlního díla ve Flascharově dole v Odrách

Ve dnech 22. - 24. 7. proběhla na požadavek firmy EREBOS velmi zajímavá činnost v rozsáhlém podzemí Flascharovu dolu v Odrách, kdy byl osloven lezecký oddíl ZBZS Odolov s požadavkem na lezecké práce ve 20 m hlubokém svislém důlním díle, které propojuje štolu Nový Svět „B“ a štolu Nový Svět „C“ Flascharova břidličného dolu v Odrách (MK). Toto rozsáhlé důlní dílo, kde se těžila břidlice, bylo opuštěno na začátku 19. století. Od té doby bylo uzavřené a přístupné pouze pro samozvané speleology a montánní badatele. V minulých letech se vedení obce Odry rozhodlo toto dílo otevřít veřejnosti a zažádalo o dotaci na zpřístupnění, která jim byla poskytnuta.

Zajištění prací na zpřístupnění díla vyhrála fy. EREBOS – podpovrchová výstavba s.r.o, která zde již téměř rok pracuje. Součástí zpřístupnění podzemí tohoto velmi zajímavého důlního díla je vybudování tzv. lezního oddělení ve větracím komíně (mezi štolou Nový svět „B“ a Nový Svět „C“, který v minulosti zajišťoval (a v současnosti opět zajišťuje) vedení důlních větrů, tj. zajištění vhodného ovzduší v podzemí. V době, kdy byly zahájeny práce na zpřístupnění podzemí FD, byl přístup ke komínu pouze ze štoly Nový Svět „C“ tj. ze spodní štoly. Přístup ze štoly Nový Svět „B“ byl znemožněn závalem před tímto svislým dílem. V letošním roce byl zával odstraněn a místo závalu zajištěno. Tím byl zajištěn přístup ke komínu z vrchní štoly a mohlo být přistoupeno k průzkumu důlního díla a odstranění zvětralé a jinak uvolněné horniny, která by mohla ohrozit svým pádem pracovníky firmy, při budování lezního oddělení.

Před předáním díla k provedení požadovaných prací – obtrhání zvětralé a uvolněné horniny v komíně a vybudování pevného ochranného povalu na ohlubni svislého díla, musela fy. EREBOS zajistit pevný kotvící bod (kotvu) na předem domluveném místě. Poté již záchranáři lezci, jištění na tomto kotvícím bodě mohli tzv. postupovým jištěním (kdy byly postupně zavrtávány ocelové kotvy lepené na chemickou kotvu - po obvodu díla) začít s požadovanými pracemi. Nejdříve byly postupně naistalovány tři válcované ocelové profily I 140 přes profil díla a mohl být vybudován provizorní poval, z kterého mohly být provedeny požadované lezecké práce. Svislý téměř 20 m hluboký prostor komínu byl vyčištěn a následně ve čtyřech domluvených hloubkách zaměřen (profil díla). Po ukončení lezeckých prací byl na vrchu díla vybudován pevný dřevěný poval (fošny Tl. 5 cm) s kontrolním oknem 0,6 x 0,6 m. Tímto byly práce ukončeny a předány objednateli. Akce byla průběžně dokumentována fotoaparátem. Celkem bylo odpracováno cca 90 hodin s lanovým jištěním.