Plánovaný nehavarijní zásah - výduch 66. svážná Dolu Z. Nejedlý

V souvislosti s projektovou dokumentací vypracovanou k likvidaci ODD Dovrchní 23/1861 – Výduch z 66. svážné Dolu Zdeněk Nejedlý ve Rtyni v Podkrkonoší, byl vznesen požadavek na provedení průzkumu ke zjištění skutečného stavu důlních prostor strážkovické části revíru Dolu Zdeněk Nejedlý ve Rtyni v Podkrkonoší za uzavírací hrází HS1 (k 51. úpadní a 66. svážné). Jedná se uzavřené důlní dílo dolu Zdeněk Nejedlý, kterým prokazatelně dochází ke zkratu důlních větrů při nuceném větrání dědičné štoly Ida (ověřeno měřením na povrchu u vyústění 66. svážné). Dědičná štola Ida je dlouhodobě udržována pro kontrolní činnost potřebnou pro gravitační výtok důlních vod ze zatopeného důlního revíru dolu Zdeněk Nejedlý ve Rtyni v Podkrkonoší. Průzkum bude veden ze štolového patra Dolu Zdeněk Nejedlý – tj. z Dědičné štoly Ida.

Předpokládaná délka prozkoumaných chodeb by měla být cca 1,5 km (od hráze H5 cca 400 m k hrázi HS1 – dále pak cca 1 km k patě 66. svážné, vzdálenosti jsou vypočítány z dostupných mapových podkladů).

Podklady zjištěné při PNZ budou využity pro dopřesnění projektové dokumentace k likvidaci výše uvedeného ODD.

PNZ byl proveden záchranáři ZBZS Odolov a ZBZS Libušín ve dnech 5. – 6. 2. 2020

Průběh PNZ

Základna byla zřízena na křížení dědičné štoly Ida a Strážkovického překopu v hlavním průchozím větrním proudu v místě, které by v případě výronu špatných větrů z uzavřených děl, nebylo tímto negativně ovlivněno. Základna byla ihned vybavena vybavením potřebným pro zásah. Následně byl vydán rozkaz VZS k indikaci ovzduší u hrázového objektu a přípravu na vybourání otvoru v hrázovém objektu. Za kontinuální indikace byl v hrázi H5 vybourán pomocí el. bouracího kladiva otvor.

Vzhledem k vyhovujícím koncentracím důlních plynů v ovzduší (02 – 20,9 %, CO2 – 0,1 %, CH4 – 0 %, CO – 0 ppm), byl proveden průzkum cca 400 m dlouhého strážkovického překopu bez nasazených dýchacích přístrojů. V rámci průzkumu bylo zajištěno vedení záchranářského pojítka. Průzkum zjistil skutečný stav důlního díla před hrází HS1 a složení ovzduší u hráze HS1, které bylo v souladu s požadavky vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. Dále bylo zjištěno, že u hráze HS1 je cca 40 cm vody. Kouřovou trubičkou byl potvrzen mírný podtlak za hráz HS1 – částečné potvrzení úniku důlních větrů z hlavního větrního proudu štoly Ida. Po návratu zasahující čety byl znepřístupněn otvor vybouraný v hrázi H5 připraveným poklopem a zásah byl přerušen.

Druhý den zásahu byl předurčen k vybourání otvoru v hrázi HS1 a provedení fyzického průzkumu důlních děl za tímto hrázovým objektem. K bourání otvoru v hrázi HS1 nastoupila četa plně vybavená dle SŘ HBZS Ostrava pro zásah v nedýchatelném prostředí. Takto bylo rozhodnuto VDZ s ohledem na možnost výstupu nežádoucích koncentrací důlních plynů z uzavřených důlních děl. Otvor v hrázi HS1 musel být vybourán ručním nářadím (el. proud, nebylo možné s ohledem na vzdálenost od hl. překopu štoly Ida zajistit). Po vybourání kontrolního otvoru v hrázi bylo zjištěno, že za hrází se nachází další hrázový objekt (HS2)ve vzdálenosti cca 30 cm za hrází HS1.

Po nahlášení této skutečnosti vydal VDZ pokyn k vybourání dostatečně velkého otvoru v hrázi HS1 a následně k provedení kontrolního otvoru v hrázi HS2. Tímto byl ověřen stav důlního díla bezprostředně za hrází HS2, který umožnil provést průzkum uzavřených důlních děl. Indikace za hrází HS2 vykazovala nepatrné navýšení koncentrace CO2 na 0,8 %. V hrázi HS2 byl vybourán otvor pro vstup průzkumné čety č. 2 a četa č. 1 se vrátila na základnu. Na základně došlo k vystřídání čet, zajištění přípravy dýchací techniky pro záložní četu a VDZ vydal pokyn k provedení průzkumu důlních děl za hrázovým objektem HS1 a HS2. Do průzkumu byl vyslána četa č. 2 v nasazených dýchacích kyslíkových přístrojích, vybavená dle SŘ HBZS Ostrava pro zásah do nedýchatelného prostředí a dokumentační technikou. Průzkum trval cca 1:20 h, kdy postup čety byl ukončen po cca 300 m neprůlezným závalem důlního díla.

Po provedená průzkumu a návratu průzkumné čety na základnu, byl VDZ vydán rozkaz k provedení uzavření vybouraných otvorů v hrázích HS1 a následně v hrázi H5. Uzavření bylo provedeno pomocí plyno-silikátových tvárnic, lepených montážním lepidlem a pěnou. Po řádném splnění těchto příkazů byla zrušena DZ a PNZ byl ukončen. PNZ proběhl podle požadavků závodního dolu. Byly změřeny a zapsány požadované údaje, které budou po zpracování předány závodnímu dolu. Koncentrace ovzduší byla měřena kontinuálně. Zásah byl od otvírky HS1 prováděn v kyslíkových dýchacích přístrojích, protože hrozil výron ovzduší z uzavřeného důlního díla. Průzkum byl ukončen po cca 300 m, kde byl zjištěn neprůlezný zával celého profilu díla. Celý PNZ byl průběžně dokumentován digitálním fotoaparátem Canon D450 a outdoorouvou kamerou Go Pro Hero 5 s osvětlením.

PNZ proběhl bez mimořádné události.