Pevnost Stachelberg

Na základě výhry ve výběrovém řízení na zakázku „Statické zajištění výchozu pracovní štoly“ a následném uzavření smlouvy se společností Stachelberg z.s., jsme zahájili práce na této zakázce. Během září byly provedeny zemní práce a následně bylo postaveno 8 kompletů důlní výztuže TH profilu OR. Tento úsek byl plně zapažen železobetonovými pažnicemi a v současné době probíhají práce v rámci této zakázky dle projektové dokumentace. Termín dokončení je stanoven na konec měsíce října.