Plánovaný nehavarijní zásah – 66. Svážná II. Etapa

I. Etapa byla popsána zde: http://www.bzs.cz/2020_02_PNZ.html

Vzhledem ke skutečnosti, že průzkum formou PNZ uskutečněný 6. 2. 2020 byl ukončen po cca 400 m uzavřením profilu důlního díla neprůlezným závalem, nemohl být zjištěn skutečný stav důlních děl v oblasti 66. svážné a práce na uzavření díla byly započaty na výchozu důlního díla na povrchu. Dne 19. 4. 2021 se podařilo pomocí těžké techniky odkrýt zhlaví výduchu s 66. svážné a bylo zjištěno, že důlní prostory jsou neporušené a přístupné. Na základě těchto zjištěných skutečností bylo tedy rozhodnuto o zajištění průzkumu těchto prostor za účelem zjištění stavu a rozsahu tohoto důlního díla. Průzkum proběhl dle platné legislativy formou plánovaného nehavarijního zásahu. Předpokládaná délka prozkoumaných chodeb měla být cca 90 m (úklonné výdušné dílo - úklon cca 30°), poté cca 100 m ke strojovně 66. svážné, následně cca 200 po svážné na překop vedoucí k hrázi HS 2, odkud byl veden první průzkum v podzemí ukončený cca po 400 m závalem v plném profilu. Vzdálenosti jsou orientačně vypočítány z dostupných mapových podkladů.

Základna pro Velitele záchranných sborů (VZS) a vedení průzkumu byla zřízena bezprostředně u otevřeného ústí důlního díla na příjezdové komunikaci k dílu. Zde byl vytyčen prostor pro dýchací techniku záložní čety a spojovací techniku pro VZS – záchranářské pojítko.

Vzhledem k úklonu důlního díla bylo VZS rozhodnuto o nasazení dýchacích přístrojů již na povrchu před vstupem do důlního díla. Sestupující četa vybavena do nedýchatelného prostředí provedla průzkum úklonného díla v délce cca 90 m na patu díla, kde na křížení chodeb směrem k strojovně 66. svážné byl zjištěn zával v plném profilu díla a směrem do starého porubu je chodba uzavřená výbuchuvzdornou hrází. Po celou dobu průzkumu bylo spojení mezi četou a VZS zajištěno pomocí záchranářského pojítka. Průzkumem byl zjištěn skutečný stav důlního díla a složení ovzduší, které nevyhovovalo požadavkům vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb (O2 – 17,5 %, CO2 – 2 %, CO – 0ppm, CH4 – 0 %). Kouřovou trubičkou byl potvrzen výdušný směr větrů – potvrzení úniku důlních větrů z hlavního větrního proudu štoly Ida.

Následně byl proveden průzkum (křížení cca 30 m pod odhaleným ústím díla) výdušné chodby ze stařin porubu, kde bylo prozkoumáno cca 150 m chodby, která byla u vyústění do porubu zavalena v plném profilu.

Po návratu zasahující čety bylo ústí díla znepřístupněno pomocí kari sítě – zajistila záložní četa. Zásah proběhl v souladu s příkazem ZD a bez mimořádné události.