Plánovaný nehavarijní zásah - Chrastava

Na základě požadavku zástupců MŽP, jsme provedli dne 18. 5. 2022 plánovaný nehavarijní zásah za účelem vyhledání a průzkumu starého důlního v lokalitě Ovčí hora – Chrastava. Jedná se o staré důlní dílo, jehož ústí je zavalené a kousek za ústím v linii průběhu díla vznikla hluboká propadlina. V místě propadliny byly ručně odkopány cca 2 m3 zeminy a následně byla objevena původní štola. Štola byla částečně prozkoumána a zdokumentována, poté byla řádně zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám. Ve štole byly naměřeny mdlé větry. Získané skutečnosti budou dále využity pro bezpečné zajištění SDD. Vzhledem k náročnému terénu bez možnosti dojezdu k místu běžnými dopravními prostředky, byla pro celou akci využita k dopravě materiálu a věcí potřebných k zásahu čtyřkolka Polaris. PNZ proběhl bez mimořádné události a dle zadání závodního dolu.