Bohdašín

O prázdninách záchranáři z Odolova, odštěpný závod HBZS, dokončili práce na zajištění opuštěného důlního díla Štola Úpadní č. 24 v Bohdašíně. Ústí štoly úpadní č. 24 se nachází na pozemku parcelní číslo 66/1 (vlastník pozemku Lesy ČR s. p.), k. ú. Bohdašín nad Olešnicí. V rámci provádění pravidelných ročních kontrol opuštěných důlních děl v gesci o.z. PKÚ, středisko VUD, bylo zjištěno, že v místě předpokládaného ústí důlního díla štola úpadní č. 24 se objevila propadlina do volného prostoru štoly – otvor cca 40 x 30 cm. Na základě tohoto poznatku bylo dílo zařazeno do seznamu děl, u kterých je třeba vyhledat dostupné údaje o jejich likvidaci a pokud díla nebyla řádně zlikvidována, musí k jejich řádné likvidaci dojít. Dílo se nachází na pozemku státního podniku Lesy ČR, kde v letošním roce bude probíhat plánovaná těžba dřeva a hrozilo by zde k možnému propadu lesní techniky do ODD.

Stručná historie

Jedná se o opuštěné důlní dílo v evidenci státního podniku DIAMO, hloubeno dle Evidenčního listu v letech 1952 – 1957, předpokládaná délka 80 m, průzkum na těžbu uranových rud. Podnět k průzkumu vydalo středisko VUD, PKÚ o.z, DIAMO s.p. v souvislosti s likvidací ODD dle platné legislativy.

Postup prací před likvidací

Před započetím likvidace ODD musela být vybudována přístupová cesta k ODD. V místě předpokládaného ústí díla (propadlina) byla strojově odstraněna zemina včetně předpokládaných kamenných bloků vzniklých při trhací práci (zastřelení ústí díla). Po zpřístupnění volných podzemních prostor byl proveden báňskými záchranáři ZBZS plánovaný nehavarijní zásah – průzkum rozsahu přístupných podzemních prostor. Průzkumem bylo z jištěno, že z předpokládané délky podzemních chodeb (80 – 100 m dle EV) je fyzicky možné prozkoumat pouze cca 30 m prostor. Následně bylo dílo provizorně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.

Likvidace ODD

Se střediskem VUD byla domluvena konečná likvidace díla pomocí dostatečně silné betonové zátky, která bude sloužit jednak jako podpůrný sloup na ústí důlního díla (tj. bude zasahovat cca 1 m do volného prostoru DD) a zároveň bude možné zlikvidovaný přístup do DD překrýt zeminou a zajistit tak bezpečný pohyb lesních strojů nad ODD a definitivně vyřešit nebezpečí propadu do ODD. Na ústí díla tedy bylo instalováno peření (s přesahem cca 1 m do volného prostoru), byly zde navařeny ocelové kari sítě a celé odkryté ústí DD bylo následně zalito betonovou směsí. Po vyzrání betonu byla betonová zátka překryta zeminou uloženou na mezideponii (získanou při výkopových pracích při odkrytí ústí DD a budování příjezdové komunikace). Po terénních úpravách naistalovali záchranáři informační cedulku ODD a práce byly ukončeny.